Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Mellom DEG som kunde og forbruker, og BRAZFIT som selger og leverandør.

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med
forbrukerkjøp menes her salg av vare til DEG som forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når BRAZFIT som selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven ogehandelsloven, og disse lovene gir deg som forbruker ufravikelige rettigheter.

Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren BRAZFIT kan velge å tilby kjøperen, DEG som kunden, bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante
lovbestemmelser.

 

1. Avtalen

Avtalen mellom DEG som kjøper og BRAZFIT som selger består av opplysningene selgeren BRAZFIT gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direktekorrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren BRAZFIT har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og
opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene

Selger er:

BRAZFIT AS,
Organisasjonsnummer 817 446 442 MVA

Postadresse:

Postboks 391

5343 Straume

Telefon: (+47) 920 71 003

 

Besøksadresse:

Gründerparken Vest v/ Sartor Storsenter, 2. etg.

Sartorvegen 10

5353 Straume 

Telefon: (+47) 920 71 003

E-post: kundeservice@brazfit.no

Åpningstider kundeservice og lager:

Mandag - fredag, 08:00 - 15:00

Lørdag og søndag - stengt.

Helligdager og offentlige fridag - stengt

Julaften, Nyttårsaften og Påskeaften - stengt

 

Selger BRAZFIT blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

 

Kjøper DEG er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt på nettsidene www.brazfit.no inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene du som kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte
elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.1)

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av oss.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i
bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når BRAZFIT har mottatt din bestilling, skal vi uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg.

Det anbefales at du som kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du som kjøperen ta
kontakt med BRAZFIT som selger så snart som mulig.

 

6. Betaling

BRAZFIT som selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til deg kjøperen.

Dersom du som kjøperen bruker kredittkort 2, eller debetkort 3, ved betaling, kan BRAZFIT som selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. 4

Punkt

1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir
belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. 4, 

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. 5,

Tilbyr BRAZFIT som selgeren etter fakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra du som kjøperen mottar forsendelsen.

Har BRAZFIT som selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra deg som kjøperen, for eksempel ved
tilvirkningskjøp, kan BRAZFIT som selgeren kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved BRAZFIT som selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav. 6,

 

7. Levering m.v.

Levering av varen fra BRAZFIT som selgeren til deg som kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal BRAZFIT som selgeren levere varen til deg som kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra deg som kunden. Skal BRAZFIT som selgeren sørge for at varen blir sendt til deg som kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på
vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos deg som kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg som kjøperen når tingen er overtatt av deg som kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du som kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til din, hans eller hennes rådighet etter avtalen, har du som kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Angrerett

Du som kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser 7. Angrerett innebærer at du som kjøperen uten grunn kan returnere varen til BRAZFIT som selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Du som kjøperen må gi BRAZFIT som selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar du som kjøperen angreskjema og de
nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du som kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har du som kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du som kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra deg som kjøper til BRAZFIT som selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du som kjøperen vil returnere varen til BRAZFIT som selgeren.

4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast
utsalgssted (angrerettloven).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til BRAZFIT som selgeren innen rimelig tid. BRAZFIT som selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg som kjøperen innen 14 dager fra den dag BRAZFIT som selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til BRAZFIT som selgerens rådighet.

BRAZFIT som selgeren kan ikke fastsette gebyrer for deg som kjøperens bruk av angreretten, men BRAZFIT som selgeren kan kreve at du som kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Du som kjøperen kan undersøke produktet før du, han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til BRAZFIT som selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Du som kjøperen bør sende varen tilbake
til BRAZFIT som selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

 

10. Undersøkelse av varen

Når du som kjøperen mottar varen, anbefales det at du, han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i
samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du som kjøperen melde fra til BRAZFIT som selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du som kjøperen innen rimelig tid etter at du, han eller hun oppdaget den, gi BRAZFIT som selgeren melding om at du, han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du som forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du som kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes BRAZFIT som selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du som kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). punkt 8

Meldingen til BRAZFIT som selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom BRAZFIT som selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg som kjøperen eller forhold på din som kjøperens side, kan du som kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra BRAZFIT som selgeren.

Oppfyllelse:

Dersom BRAZFIT som selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du som kjøperen fastholde kjøpet og
sette en rimelig tilleggs frist for oppfyllelse fra BRAZFIT som selgeren. Du som kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som BRAZFIT som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for 8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.5 selgeren at
det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving:

Du som kjøperen kan heve avtalen med BRAZFIT som selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Du som kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre BRAZFIT som selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle
innen fristen.

Erstatning:

Du som kjøperen kan videre kreve erstatning for tap du, han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra BRAZFIT
som selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Du som kjøperen må melde krav til BRAZFIT som selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg som kjøperen eller forhold på din som kjøperens side, kan du som kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake,
velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra BRAZFIT som selgeren.

Retting eller omlevering:

BRAZFIT som selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg som kjøperen, uten risiko for at du som kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig
ulempe for deg som kjøperen. BRAZFIT som selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om du som kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan BRAZFIT som selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom BRAZFIT som selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan du som kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag:

Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du som kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving:

I stedet for prisavslag kan du som kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning:

Du som kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap du, han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Du som kjøperen må melde krav til BRAZFIT som selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av BRAZFIT som selger.

 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du som kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes BRAZFIT som selgeren eller forhold på BRAZFIT som selgerens side, kan BRAZFIT som selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg som kjøperen. BRAZFIT som selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse:

Heving:

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra deg som kjøper, kan BRAZFIT som selgeren heve avtalen. BRAZFIT som selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

BRAZFIT som selgeren kan også heve kjøpet dersom du som kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som BRAZFIT som selgeren har fastsatt. BRAZFIT som selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du som kjøperen har sagt at du, han eller hun ikke vil betale.

Erstatning:

BRAZFIT som selgeren kan kreve erstatning fra deg som kjøperen for økonomisk tap du, han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra deg som kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:

Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du som kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. punkt10

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:

 

15. Garanti

Garanti som gis av BRAZFIT, gir deg som kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene du som kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i deg som kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

 

16. Personopplysninger punkt12

Med mindre du som kjøperen samtykker til noe annet, kan BRAZFIT som selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at BRAZFIT som selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre BRAZFIT som selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine som kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at BRAZFIT som selgeren skal få gjennomført avtalen med deg som kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

BRAZFIT som selgeren kan kun innhente dine som kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

9 punkt Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

10 punkt Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

11 punkt Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

12 punkt Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

Hvis BRAZFIT som selgeren vil benytte dine som kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg som kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må BRAZFIT som selgeren innhente dine som kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. BRAZFIT som selgeren
må gi deg som kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke
personopplysningene. Dine som kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Du som kjøperen skal enkelt kunne kontakte BRAZFIT som selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom du, han eller hun har spørsmål om BRAZFIT som selgerens bruk av personopplysninger eller hvis du, han eller hun ønsker at BRAZFIT som selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du som kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med BRAZFIT som selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. punkt13
Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13. punkt Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.